AMEA Naxçıvan Bölməsi

Folklorşünaslıq şöbəsiŞöbə müdiri
Aytən Cəfər qızı Cəfərova
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 

Böyük elmi işçi
Çinarə Vaqif qızı Rzayeva
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 
 

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Azərbaycan mənəvi mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi Naxçıvanın söz yaddaşının, şifahi xalq ədəbiyyatının öyrənilməsi.


Əsas elmi nəticələri

   Azərbaycan mənəvi mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi Naxçıvanın söz yaddaşının, şifahi xalq ədəbiyyatının öyrənilməsi istiqamətində tədqiqatlar aparılmış, folklorun janr, regionallıq və tarixilik istiqamətlərində bir çox nəticələr əldə edilmişdir. Şöbənin əldə etdiyi elmi nəticələr həm toplama materiallarının nəşrində, həm də ayrı-ayrı monoqrafik tədqiqatlarda öz əksini tapmışdır. Toplanan materiallar Azərbaycanın digər bölgələri, həmçinin Türkiyə və digər türk xalqları ilə müqayisəli şəkildə tədqiqatlara cəlb edlmişdir. Nəticədə həm toplama materialları, həm də əldə edilmiş elmi nəticələr monoqrafik nəşrlər kimi bir neçə ölkədə və müxtəlif dillərdə nəşr olunaraq Naxçıvan regionu şifahi xalq ədəbiyyatının təbliğinə yönəldilmişdir. Bütün bunların nəticəsində aşağıdakı toplama materialları, monqrafiya və kitablar nəşr olunmuşdur.

 1. Məmmədhüseyn Təhmasib: Məqalələr. Bakı: Elm, 2005, 218 s. tərtibçi (Məhərrəm Cəfərli və Oruc Əliyev)
 2. Azərbaycan nağılları: Naxçıvan. I cild (toplama materialları). Bakı: MBM, 2005, 296 s. tərtibçi (Məhərrəm Cəfərli və Rafiq Babayev)
 3. Yol gələr Ordubada (toplama materialları). Naxçıvan: Əcəmi, 2005, 68 s. tərtibçi (Məhərrəm Cəfərli və Rafiq Babayev)
 4. Xalq yaddaşının izləri (Şahbuzdan toplanmış folklor materialları). Bakı: Elm, 2005, 144 s. tərtibçi (Məhsəti İsmayıl)
 5. Cəfərli Məhərrəm. Folklor və etnik milli şüur. Bakı: Elm, 2006, 126 s.
 6. Cəfərli Məhərrəm. Dastan və mif. Təbriz: Nəşr əxtər, 2006, 384 s.
 7. Cəfərli Məhərrəm. Folklor ve etnik-milli şüur. Ankara: Kültür ajans, 2007, 128 s.
 8. Cəfərli Məhərrəm. Dastan yaradıcılığı. Bakı: Elm, 2007, 108 s.
 9. Naxçıvan folkloru (toplama materialları). Bakı: Nurlan, 2007, 248 s. tərtibçi (Məhərrəm Cəfərli və Rafiq Babayev)
 10. Söz karvanı (toplama materialları). Naxçıvan: Qeyrət, 2007, 168 s. tərtibçi (Məhərrəm Cəfərli və Fəxriyyə İbrahimqızı)
 11. Babayev Rafiq. Naxçıvan folkloru: bəşərilik, türklük, regionallıq. Bakı: Elm, 2008, 144 s.
 12. İsmayıl Məhsəti. Naxçıvan əfsanələri. Bakı: Elm, 2008, 208 s.
 13. Naxçıvan bayatıları (toplama materialları). Bakı: Nurlan, 2009, 356 s. tərtibçi (Məhərrəm Cəfərli və Vəfa Fətullayeva)
 14. Cəfərli Məhərrəm. Azərbaycan dastanlarının struktur poetikası. Bakı: Nurlan, 2010, 404 s.
 15. Caferli Muharrem. Aşk konulu Azerbaycan halk hikayelerinin şiirsel yapısı. Ankara: Kültür Ajans, 2010, 240 s.
 16. Azərbaycan folklor antologiyası: Naxçıvan folkloru - I cild (toplama materialları). Naxçıvan: Əcəmi, 2010, 512 s. tərtibçi (Məhərrəm Cəfərli və Rafiq Babayev)
 17. Məmmədhüseyn Təhmasib. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə, I cild. Bakı: Mütərcim, 2010, 488 s. tərtibçi (Məhərrəm Cəfərli, Asif Hacılı, Elşən Şükürlü)
 18. Naxçıvan nağılları (toplama materialları). Təbriz: Yazar, 2010, 266 s. tərtibçi (Məhərrəm Cəfərli və Rafiq Babayev)
 19. Yusif Səfərov. Əsərləri. 5 cilddə, I cild. Naxçıvan: Əcəmi, 2010, 232 s.
 20. El sözü, yurd yaddaşı (toplama materialları). Bakı: Elm, 2010, 168 s. tərtibçi (Məhsəti İsmayıl)
 21. Azərbaycan folklor antologiyası: Naxçıvan folkloru - II cild (toplama materialları). Naxçıvan: Əcəmi, 2011, 496 s. tərtibçi (Məhərrəm Cəfərli, Yusif Səfərov və Rafiq Babayev)
 22. Məmmədhüseyn Təhmasib. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə, II cild. Bakı: “Kitab aləmi” NPM, 2011, 440 s. tərtibçi (Məhərrəm Cəfərli, Asif Hacılı və Elşən Şükürlü)
 23. Yusif Səfərov. Naxçıvan aşıqları və el şairləri. Naxçıvan: Əcəmi, 2011, 152 s.
 24. Cəfərli Məhərrəm. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı (ali məktəblər üçün dərslik). Bakı: ADPU-nun nəşriyyatı, 2012, 674 s.
 25. Azərbaycan folklor antologiyası: Naxçıvan folkloru - III cild (toplama materialları). Naxçıvan: Əcəmi, 2012, 560 s. tərtibçi (Məhərrəm Cəfərli və Rafiq Babayev)
 26. Babayev Rafiq. Janrın iddası və imkanları (Naxçıvandan toplanmış nağıllar əsasında). Bakı: ADPU, 2014, 135 s.
 27. Babayev Rafiq. İnancların poetikası (Naxçıvandan toplanmış materiallar əsasında). Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2015, 125 s.
 28. Ustad-namə. Naxçıvan: Nuh, 2016, 107 s. (Rafiq Babayev və Seyfəddin Rzasoy)
 29. Eynəli bəy Sultanov: Hekayələr. Bakı: Elm və təhsil, 2016, 288 s. tərtibçi və nəşrə hazırlayan (Elxan Məmmədov)
 30. İzzət Maqsudov: Eynəli bəy Sultanovun həyat və yaradıcılığı. Bakı: Elm və təhsil, 2016, 208 s. tərtibçi və nəşrə hazırlayan (Elxan Məmmədov)
 31. Ирада Асадова. Творческий путь Эйнали бека Султанова. Нахчыван: ОИП Аджеми, 2016, 176 с. tərtibçi və nəşrə hazırlayan (Elxan Məmmədov)
 32. Hüseynzadə Əkrəm. Naxçıvan folklor mətnlərində tarixilik. Bakı: Elm və təhsil, 2016, 184 s.
 33. “Dədə Qorqud yurdu Naxçıvan” tarixi-coğrafi və etnoqrafik atlas. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 460 s. tərtbiçi (Əkrəm Hüseynzadə, İ.Hacıyev, Q.Qədirzadə, F.Səfərli, Ə.Quliyev, F.Rzayev, R.Zülfüqarov, A.Orucov, F.Eylazov)
 34. Naxçıvan uşaq folklorundan örnəklər (toplama materialları). Bakı: Mütərcim, 2017, 368 s. tərtibçi (Əkrəm Hüseynzadə, Rafiq Babayev və Şölə Əliyeva)
 35. Məmmədov Elxan. Eynəli bəy Sultanov və folklor. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 208 s.
 36. Rzayeva Çinarə. Hüseyn Cavid və folklor. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 112 s.
 37. Rzayeva Çinarə. Türk xalqlarının ortaq folkloruna müqayisəli baxış. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 120 s.
 38. Məmmədov Elxan. Orucov Asəf. Naxçıvanda bayram və mərasimlər. Naxçıvan: Əcəmi, 2018, 144 s.
 39. Azərbaycanın ən qədim yallılarından biri: Köçəri. Naxçıvan: Əcəmi, 2018, 104 s. tərtibçi (Elxan Məmmədov və Asəf Orucov)
 40. Əsgərova Nazirə. Folklorun poetik özünəməxsusluğu: mühit, janr, ənənə. Naxçıvan: Əcəmi, 2018, 144 s.