AMEA Naxçıvan Bölməsi

Dilçilik şöbəsiŞöbə müdiri
Nuray Yadigar qızı Əliyeva
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Aparıcı elmi işçi
Zülfiyyə Hüseyn qızı İsmayıl
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Böyük elmi işçi

 
Böyük laborant
Şəmsiyyə Şəmsəddin qızı Zalova

Əsas fəaliyyət istiqamətləri


Naxçıvan dialekt və şivələrinin toplanması və öyrənilməsi.


Əsas elmi nəticələri
 1. Quliyev Ə. Orxon-Yenisey abidələrində toponim və etnonimlər”. Bakı: Elm, 2004.
 2. Quliyev Ə. “Azərbaycan düyün türküləri”. Ankara: Kültür bakanlığı, 2008, 136 s.
 3. Quliyev Ə. “Şənlik-mərasim nəğmələri”. Naxçıvan: Əcəmi, 2010, 192 s.
 4. Quliyev Ə. “Naxçıvan ağızlarının söz varlığı”. Ankara: Kültür Bakanlığı yayınları, 2010, 120 s.
 5. Gülensoy T., Quliyev E., Küçüker P. Nahçıvan ağzı. Ankara: Türk Dil Kurumu, 2009, 733 s.
 6. Quliyev Ə. Məhəmməd ağa Şahtaxtılı: görkəmli dilçi və naşir. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017, 192 s.
 7. Quliyev Ə. Məhəmməd ağa Şahtaxtlının publisistikası. Bakı: Elm və təhsil, 2016, 128 s.
 8. “Mustafa Kamal Atatürkün dostu İbrahim Əbilov” Ankara, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 2013.
 9. Quliyev Ə. Qədim türk onomastikası. Bakı: ADPU, 2007, 184 s.
 10. Quliyev Ə. Qədim türk onomastikasının leksik-semantik sistemi. Bakı: Elm, 2001, 192 s.
 11. Quliyev Ə. Biblioqrafik göstərici. Naxçıvan: Əcəmi, 2020, 167 s.
 12. Quliyev Ə., Əliyeva N. Naxçıvan dialekt və şivələrinin lüğəti. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017, 296 s.
 13. Əliyeva N. Azərbaycan dilinin Şahbuz şivələri. Bakı: Elm və təhsil, 2012, 192 s.
 14. Алиева Н. Фразеология Нахчыванского диалекта. Almaniya, Lap Lambert Academic Publishing, 2015, 68 s.
 15. Əliyeva N. Naxçıvan dialekt və şivələrinin etnoqrafik leksikası. Naxçıvan, Əcəmi: 2018, 201 s.
 16. Əliyeva N. Nahçıvan ağızlarının sözcük bilimi. Ankara: Gece Akademi, 2019, 178 s.
 17. İsmayıl Z. Azərbaycan dilində qeyri-təyini ismi birləşmələr. Bakı: Elm və Təhsil, 2012, 192 s.
 18. Ismayil Z. Theoretical problems of word creation in the dialects and accents of Nakhchivan and the Eastern Anatolia. Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016, 124 p.
 19. İsmayıl Z. Naxçıvan dialekt və şivələrinin tədqiqi məsələləri. Bakı: Elm və təhsil, 2018, 200 s.
 20. İsmayıl Z. Ortak türk kültüründe Nahçıvan ağızları. Türkçe özel seri. Almaniya, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019, 126 s.
 21. İsmayıl Z., Qasımov R. Müstəqillik yollarında: Liderlik missiyası. Naxçıvan: Əcəmi, 2016, 218 s.
 22. İsmayıl Z., Qasımov R. Azərbaycan ədəbiyyatında milli düşüncə konsepsiyası və azərbaycançılıq ideologiyası. Bakı: Elm və Təhsil, 2017, 192 s.
 23. Səfərova L. Azərbaycanda İngilis dili qrammatikasının tədqiqi tarixi. Bakı: ADPU, 2017, 118 s.
 24. Səfərova L. Azərbaycan dilinin Culfa şivələrinin fonetikası. Bakı: Elm və təhsil, 2019, 116 s.