AMEA Naxçıvan Bölməsi

Aytən Cəfər qızı CəfərovaAnadan olduğu yer
Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü
21.06.1979

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı57.19.01
Folklorşünaslıq
Ordubad folklor mühiti

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

40

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

14

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
 

Əsas elmi nailiyyətləri

Ordubad folklor mühiti ilk dəfə bir problem kimi əhatəli tədqiqat predmetinə çevrilmiş, problemin məzmunu elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır.


Elmi əsərlərinin adları
 1. Azərbaycan folkloru antologiyası, XXIII kitab. Naxçıvan örnəkləri, II cild. Bakı: Elm və təhsil, 2012, 332 s.
 2. Ordubad folkloruna mətbəx nümunələrinə məxsus qədim izlər// Axtarışlar (folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix). Elmi toplu. IV. Naxçıvan: 2012 s.32-35.
 3. Ordubad əfsanələrinin regional xüsusiyyətləri// Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər (qırx üçüncü say). Bakı: Nurlan, 2013 s.132-138
 4. Ordubad lətifələrinin regional xüsusiyyətləri// Bakı Univer¬si-tetinin xəbərləri. Humanitar Elmlər seriyası. №1, 2014, s. 28-32.
 5. Xalq uşaq oyunları mədəniyyətlə bir başlanğıcda// “Ümumtürk kontekstində Qarabağ xalq oyunları və meydan tamaşaları” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı: “Zərdabi LTD” MMC, 2014 s.101-108.
 6. Azərbaycanın milli-mənəvi dəyərlər sistemində Heydər Əliyevin xidməti: Novruza yaşıl işıq (Ordubadda Novruz bayramı)  Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş VI Beynəlxalq elmi konfransın materialları: 2 hissədə, I hissə. Bakı: 2015, s.218-224
 7. Xalq mədəniyyətində mərasim folklor nümunələrinin yeri (Ordubad folklor nümunələri əsasında)  Tarixi ipək yolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni əlaqələrinin inkişafı məsələləri. Beynəlxalq İpək Yolu konfransı: Məruzələrin tezisləri. Naxçıvan: 2015, 16-17 oktyabr, s.160
 8. Mitolojik inançlar ve eski inanışlarla bağlı tasavvurlar (Nahçıvan ÖC Ordubad bölgesinden derlenen folklor örneklerine dayanarak)  Azerbaycanşinaslık “Geçmişi, bu günü ve geleceyi” (Dil, folklor, edebiyat, sanat, tarih). Kafkas universitesi, fen-edebiyat fakültesi, Cağdaş türk lehceleri ve edebiyatları bölümü. Azerbaycan dili ve edebiyatı anabilim dalının kuruluşunun 10. Yıl dönümü münasebetiyle. Uluslararası sempozyum. Kars: 2015, 24-25 ekim. s.43-46.
 9. Türk kültürünü ifade eden manevi değer normları: Yozqatta ve Nahçıvanda inanç-sınama örnekleri (karşılaştırmalı araştırma)  Bozok Universitesi Uluslararsı Bozok sempozyumu: Bildiri özetleri. Yozqat: Gramaj Gazeteçilik Matbaaçılık Bilgisayar, 2016, 5-6-7 mayıs, s.56.
 10. Баяты (четверостишие) в Ордубадской фолклорной среде // Вестник Казахского Национального Педаго¬ги¬ческого Университета имени Абая. Серия филология, 2016, № 2, 0,5 ç.v.
 11. Kağızmanlı Hıfzı şiirlerinin Azerbaycan türkcesine çevirisi üzerine bir inceleme (doç. dr. Elxan Yurdoğlu-Məmmədovla birlikdə) / “Beynəlxalq Kars alimləri simpoziumu”nun (21 Oktyabr 2018-ci il, Türkiyə, Kars) materialları.
 12. Mərasim folklorunda ictimai davranış problemləri / Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Folklor və Dövlətçilik” mövzusunda III Respublika Elmi Konfransının Materialları. Bakı, “Elm və Təhsil”, 2019, 388 səh. (s.78-86).
 13. Naxçıvanda keçirilən bayram və mərasimlərin öyrənilməsi üçün dəyərli mənbə / (A.Orucov, E.Məmmədov. Naxçıvanda bayram və mərasimlər (ənənə və müasirlik) kitabına ön söz. Naxçıvan: Əcəmi, 2018. 144 s. s.3-7.
 14. Naxçıvan folklor mühitində bayatılar əxlaqi-mənəvi düşüncənin ifadəsi kimi // AMEA Naxçıvan Bölməsinin “Xəbərlər” jurnalı. Naxçıvan: Tusi, 2019, №1, s.232-235.
 15. Əski türk mərasimləri düşüncəsi ilə bağlı olan yallılar erkən yaradıcılıq qaynaqlarında // “Axtarışlar” jurnalı. Naxçıvan: Tusi, 2019, №1, s.57-61.
 16. Xalq yazıçısı Hüseyn İbrahimovun əsərlərində bədii fikrin ifadəsində folklor örnəklərinin rolu // “Axtarışlar”, Naxçıvan: Tusi, 2019, №2, cild (10), s.61-65.
 17. Azərbaycan-türk etnik mədəni sistemində yallı: “Köçəri” yallısı türk etnosunun fərdi düşüncə modeli kimi. “Naxçıvan” universiteti. “Elmi əsərlər”. Naxçıvan: “Nuh”, 2019, №2.
 18. Folklor motivləri Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığı və “Molla Nəsrəddin” jurnalında milli oyanışa çağırış üsulu kimi // AMEA Naxçıvan Bölməsinin “Elmi əsərlər” jurnalı. İctimai və humanitar seriyası. Naxçıvan, “Tusi”, 2019, №3, cild-15. s. 221-228.
 19. Ərtoğrol Cavidin folklorşünaslıq irsində məkani-mənəvi dəyər daşıyan toy və yas mərasimlərinin yeri / Ərtoğrol Cavid: taleyi və sənəti. Naxçıvan: Əcəmi, 2019. s.107-119.
 20. Nəsimi yaradıcılığında folklor ənənəsi etnik düşüncənin məhsulu kimi. İmadəddin Nəsimi və folklor. Respublika elmi-praktik konfransı. Bakı şəhəri, noyabr, 2019-cu il.
 21. Nəsimi yaradıcılığında simvollaşdırılmış folklor motivləri. Mənəvi dəyərlər sistemində Nəsimi fenomeni. Elmi-praktik konfrans. Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu və Mənəvi dəyərlərin təbliği fondu. Bakı, 19 aprel 2019-cu il.
 22. Qafqazda rəqs mədəniyyəti: Azərbaycan yallı rəqslərinin Qafqaz mədəniyyətində rolu və əhəmiyyəti. I Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. “Elger” elm-təhsil mərkəzi. Elm və Təhsilin aktual problemləri. Kars, 15 oktyabr 2019

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76

Vəzifəsi
Folklorşünaslıq şöbəsinin müdiri

Mobil tel.
(+994 50) 466 55 79

Xidməti tel
 

E-poçt
ceferli_ayten@mail.ru