AMEA Naxçıvan Bölməsi

Bölmənin nəşriyyatı   2005-ci ildən fəaliyyət göstərən AMEA Naxçıvan Bölməsinin “Tusi” nəşriyyatında ilk dəfə “Gəmiqaya” ilə bağlı xüsusi nömrə çapdan çıxıb. Ötən dövr ərzində “Xəbərlər” jurnalı ildə iki seriya – “İctimai və humanitar elmlər seriyası” , “Təbiət və texniki elmlər seriyası” olmaqla 4 dəfə nəşr olunub. 2019-cu ildən isə “Elmi əsərlər” adı ilə fəaliyyətini davam etdirən jurnalın 61 nömrəsi nəşr edilib.

   AMEA Naxçıvan Bölməsinin “Tusi” nəşriyyatında “Elmi əsərlər” jurnalı ilə yanaşı, “Axtarışlar” jurnalı və bir çox kitablar – biblioqrafiyalar, kataloqlar, konfrans materialları, avtoreferatlar, əlaqə kitabçası da nəşr olunub.

Baş redaktor
Zülfiyyə Tofiq qızı Məmmədli
Xid. tel.: (+994 36) 
550 12 67
E-poçt: tusinesr@gmail.com