AMEA Naxçıvan Bölməsi

İsmayıl Bəqiyyət oğlu MəmmədovAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Culfa rayonu, Xanəgah kəndi

Təvəllüdü
02.04.1968

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Biologiya elmləri doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı2411.01
İnsan və heyvan fiziologiyası
Böyrəküstü vəzilərin hormonlarının inəklərin yumurtalıqlarının ovulyator fəallığına təsiri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı2429.01
Parazitologiya
Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində kənd təsərrüfatı heyvanlarının və quşların koksidiozları, onların orqanizmində fizioloji göstəricilərə təsiri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

146

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

30

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

11

Əsas elmi nailiyyətləri

   İlk dəfə olaraq böyrəküstü vəzilərin qonadotrop hormonlarının yumurtalıqların ovulyator fəaliyyətinə ipsilateral təsiri tədqiq edilmişdir;

   Naxçıvan MR şəraitində kənd təsərrüfatı heyvanlarında və quşlarında parazitlik koksidilərin fizioloji göstəricilərə təsiri öyrənilmişdir.


 

Elmi əsərlərinin adları
 1. Azərbaycanda Asiya muflonu və bezoar keçisinin qorunma strategiyası. Сратегия сохранения Азиатского муфлона и безоарового козла в Азербайджане (İngilis dilində xülasə). Naxçıvan: Əcəmi, 2007, 72 s. (həmmüəllif)
 2. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində ev quşlarının koksidiləri(Apicomplexa, Eimeria, Sarcocystis). Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 125 s.
 3. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində kənd təsərrüfatı heyvanlarının koksidiləri (Apicomplexa, Eimeria, Sarcocystis). Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 188 s.
 4. Naxçıvan Muxtar Respublikasının faunası: Balıqlar və suda-quruda–yaşayanlar. Naxçıvan: Əcəmi, 2018, 180 s.
 5. Naxçıvan Muxtar Respublikasının tətbiqyönümlü yabanı və mədəni qida bitkiləri. Bakı:Ecoprint, 2019, 260 s.
 6. Связь асимметрии гонад с продуктивностью животных// Ж.Зоотехния. Москва, 1993, №9.
 7. Анотомо-функциональная асимметрия гонад и надпочечников, как причина функции- ональной асимметрии гонад у коров и телок// Сборник научных трудов (по материалам научно-методической конференции институтов повышения квалификации Российской Фед.,23-26 ноября 1993 г.) Быково, 1994
 8. Особенности метаболизма в период беременности, родов после отела. В кн. Проблемы физиологии и патологии репродуктивной функции коров. п. Быково Подольский р-н, Московская обл., 1997
 9. Mikroelementlərin orqanizmdə fizioloji rolu, Bakı, 2004, Metodik vəsait, 46 s.
 10. Nahçivan ve çevresinde buzağı ve düvelerde Eimeria türlerinin yayğınlığı// Kars Kafkas Universiteti vetriner Fakültesi Dergisi, 15 (6) Kars, Türkiyə, 2009, s.909-911
 11. Sütçü ineklerde Böbrek üstü bezi ve seksüel siklus arasındak etkileşim/ V. ulusal reproduksiyon ve suni toxumlama kongresi 01-04 ekim 2009, Elazığ-Türkiyə, s. 30-31
 12. Naxçıvan MR-nın müxtəlif ekoloji zonalarında koksidilərin yayılma dinamikası// AMEA Gəncə Regional Elm mərkəzinin Xəbərləri Məcmuəsi. Gəncə, № 39, 2010, s.19-21
 13. Nahcivan Özerk Cumhuryetinde bazı kanatlılarda Sarcocystis türlerinin yaygınlığı// Kars Kafkas Üniversiteti Veteriner fakültesi dergisi, Kars, 2010, 16 (5), s.857-860
 14. Naxçıvan MR şəraitində ev toyuqlarının assosativ invaziyaları// AMEA NB Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2011, № 4, s. 179-182
 15. Аграрная наука сельскому хозяйству VI международ. научно-прак. конфер. Барнаул 2011, к. III, с.389-392

Pedaqoji fəaliyyəti
Naxçıvan Dövlət Universitetinin dosenti

Digər fəaliyyəti
AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərlər jurnalının redaksiya heyətinin üzvü;
Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin üzvü.


 

Təltif və mükafatları
 

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Babək k. 10

Vəzifəsi
Elmi işlər üzrə direktor müavini

Mobil tel.
(+994 70) 320 52 20

Xidməti tel
(+994 36) 545 05 02

E-poçt
i_memmedov68@mail.ru