AMEA Naxçıvan Bölməsi

İlhami Nizam oğlu ƏliyevAnadan olduğu yer
Naxçıvan MR, Babək rayonu, Cəhri qəsəbəsi

Təvəllüdü
05.11.1975

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Naxçıvan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı5503.02
Vətən tarixi
Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsi Səfəvilər dövlətinin tərkibində

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

70

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

12

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

6

Əsas elmi nailiyyətləri

   XIII-XVIII əsrlərdə Naxçıvan bölgəsinin ictimai-siyasi, iqtisadi həyatı və tarixi coğrafiyası geniş şəkildə araşdırılmışdır. Bu dövrdə də əvvəlki yüzilliklərdə olduğu kimi, bölgənin yerli əhalisinin türk tayfalarından ibarət olduğu, bölgənin Azərbaycanın ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatında mühüm rol oynadığı, günümüzdəki sərhədlərindən daha geniş əraziləri əhatə etdiyi tutarlı mənbələr əsasında sübut edilmişdir.


Elmi əsərlərinin adları
 1. Naxçıvan bölgəsi Səfəvilər dövründə. Bakı: Elm və Təhsil, 2014, 224 s.
 2. Naxçıvan buzxanaları. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2018, 20 s. (həmmüəllif)
 3. Səfəvi, Əfşar, Rusiya və Osmanlı dövlətlərinin Azərbaycan siyasətində Naxçıvan (XVIII əsrin I yarısı). Bakı: Elm və təhsil, 2020, 156 s.
 4. Депортационная политика Аббаса I и ее последствия // İrs-Наследие, 2010, Moskva, № 2 (44), s. 48-52
 5. Naxçıvanda Osmanlı üsul-idarəsi // Azerturk İnternational Review of Culture and Art, 2011, Tabriz, vol. 4, № 11, s. 16-20
 6. Азербайджанский город Джульфа в период Сефевидов // Гилея: Науковый Вестник, Киев: 2012, № 9, с. 194-197
 7. Политика «Великий сургун» сефевидского правителя Шаха Аббаса I и ее горькие последствия / В мире научных открытий. Материалы IV Международной научно-практической конференции 24 июня 2012 г. Москва: Спутник, 2012, с. 10-15
 8. Osmanlı yönetimi zamanında Azerbaycanın Nahçıvan bölgesi / II. Uluslararası Aras havzası sempozyumu, Erzurum: Zafer Ofset Ltd., 2012, s. 338-343
 9. Safevilerin son döneminde Rusyanın Azerbaycan`ın Hazarsahili vilayetlerini işgal etmesinde ermeni faktörünün rolü ve bunun Nahçıvana etkisi // Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c., 3/2, 2017,
  s. 137-144
 10. XVIII əsrdə Rusiyanın Cənubi Qafqaz siyasətində Naxçıvanın yeri // NDU Elmi əsərlər, İctimai elmlər seriyası, № 6 (87), 2017, s. 69-75
 11. Nadirin Azərbaycan torpaqlarını Rusiya və Osmanlı işğalından azad etməsi və Naxçıvanda Osmanlı idarəçiliyinə son qoyulması // Naxçıvan Universiteti Elmi əsərlər, İqtisadiyyat, filologiya, tarix, coğrafiya, pedoqogika və psixologiya, riyaziyyat. № 1 (12), 2019, s. 189-202
 12. Qaraqoyunluların hakimiyyəti zamanı Naxçıvanda siyasi vəziyyət // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi Əsərləri, 2020, № 3, s. 23-31
 13. Nadir xan Əfşarın Qafqazdakı Səfəvi torpaqlarını Rusiya və Osmanlı işğalından azad etməsi və Naxçıvanda Osmanlı idarəçiliyinə son qoyulması / AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu, Qafqazşünasların II Beynəlxalq Forumu, elmi məruzələr (23-24 aprel 2019). Bakı, 2020, s. 321-326

Pedaqoji fəaliyyəti
“Naxçıvan” Universiteti, Pedoqoji və Beynəlxalq münasibətlər fakültəsinin müəllimi

Təltif və mükafatları
 

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76

Vəzifəsi
Qədim və orta əsrlər tarixi şöbəsinin müdiri

Mobil tel.
(+994 50) 395 12 52

Xidməti tel
 

E-poçt
ilhamialiyev@yahoo.com.tr