AMEA Naxçıvan Bölməsi

Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsinin qalib olduğu qrant layihələri 

    Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin əməkdaşları 22 qrant layihəsinin qalibi olmuşlar. Bu layihələrdən 18-i respublika, 4-ü isə beynəlxalq qrant layihəsidir.

 

S №
Layihənin adı
İcra tarixi
Layihə iştirakçıları
Qrantı verən təşkilat
                                              Respublika qrant layihələri
                                                                     
1
Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeraltı sərvətlərindən molibden (VI)oksidin, surmə(III)sulfidin və farmasevtik təmiz natrium xloridin yeni alınma metodlarının işlənməsi
2011-2012
k.e.d. Bayram Rzayev
k.ü.f.d. Əhməd Qarayev
Rafiq Quliyev
AR Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
2
AMEA Naxçıvan Bölməsinin Batabat Astrofizika Rəsədxanası üçün spektrometrik cihazların düzəldilməsi, quraşdırılması Seyss-600” teleskopunda sınaq müşahidələrinin aparılması, ixtisaslı elmi-texniki kadrların hazırlanması və spektroskopik tədqiqatların həyata keçirilməsi
2011-2012
f.ü.f.d. Qulu Həziyev
f.ü.f.d. Azad Məmmədli
Mirhəsən Tahirov
Ağəli Həsənov
AR Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
3
Gümüşü polimetallik yatağı filizinin kompleks emalının elmi və praktiki əsaslarının işlənib hazırlanması
2011-2012
k.e.d. Əliəddin Abbasov
k.e.n. Fizzə Məmmədova
k.e.i. Cəfərli Mahnur
AR Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
4
Naxçıvan Muxtar Respublikasında rəsmi dərman bitkilərinin genofondunun müəyyənləşdirilməsi, təbii ehtiyatı bol olan rəsmi dərman bitkilərindən səmərəli istifadə olunması və mühafizəsinin elmi əsasları
2011-2012
müxbir üzv Tariyel Talıbov
b.e.d. Əliyar İbrahimov
k.ü.f.d. Vahid Quliyev
b.ü.f.d. Ənvər İbrahimov
b.ü.f.d. Abbas İsmayılov
b.ü.f.d. Ramiz Ələkbərov
Əli Qurbanov
AR Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
5
Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeraltı sərvətlərindən yüksək temperatura davamlı istilikizolyasiya materialların və seolitlərin alınma metodlarının işlənməsi
2012-2013
k.ü.f.d. Günel Məmmədova
AR Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
6
I Kültəpə və onun ətrafında araşdırmalar
2013-2014
müxbir üzv Vəli Baxşəliyev
t.ü.f.d. Zakir Rzayev
t.ü.f.d. Toğrul Xəlilov
t.ü.f.d. Asəf Orucov
AR Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
7
Naxçıvan folklorunun toplanması, elmi tədqiqi və nəşri
2013-2015
f.ü.f.d. Məhərrəm Cəfərli
f.ü.f.d. Rafiq Babayev
müxbir üzv Əbülfəz Quliyev
f.ü.f.d. Əkrəm Hüseynzadə
AR Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
8
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi Batabat Astrofizika Rəsədxanasının müasir işıqqəbuledici cihaz və avadanlıqlarla təchiz edilməsi
2014-2015
a.ü.f.d. Mirhəsən Tahirov
AR Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
9
Parabolik və hiperbolik məhdud üç cisim məsələlərinin astronomiyada tətbiqi
2015-2016
f.r.ü.f.d. Azad Məmmədli
AR Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
10
Naxçıvan toponimlərinin elmi liqvistik tədqiqi
2015-2016
müxbir üzv Adil Bağırov
AR Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
11
Böyük güclərin Azərbaycanla bağlı geosiyasi maraqlarında Naxçıvanın yeri və ermənilər tərəfindən törədilən soyqırımların pərdəarxası
2016-2017
akademik İsmayıl Hacıyev
t.ü.f.d. Emin Şıxəliyev
t.ü.f.d. Elman Cəfərli
t.ü.f.d. Mehman Şabanov
AR Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
12
Naxçıvan ədəbi mühiti: problemlər və perspektivlər
2016-2017
f.ü.f.d. Nigar Sadıqzadə
AR Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
13
Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan Triticum L. cinsinə daxil olan yabanı taxıl növlərinin toplanması, çoxaldılması və təbii zonalarına reintroduksiyası
2016-2017
a.e.ü.f.d. Günel Seyidzadə
AR Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
14
Naxçıvan Muxtar Respublikasının tətbiq yönümlü perspektivli yabanı və mədəni qida bitkilərinin genofondunun elmi əsaslarla kompleks tədqiqi
2017-2018
akademik Tariyel Talıbov
b.ü.e.d. İsmayıl Məmmədov
a.e.ü.f.d. Pərviz Fətullayev
a.e.ü.e.d. Varis Quliyev
b.ü.e.d. Əliyar İbrahimov
b.ü.f.d. Ənvər İbrahimov
b.ü.f.d. Sevil Zeynalova
Əli Qurbanov
AR Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
15
Azərbaycançılıq ideologiyası işığında Naxçıvan ədəbi mühiti, folkloru, dialekt və şivələri və yer adlarının toplanması, kompleks tədqiqi və nəşri
2017-2018
müxbir üzv Əbülfəz Quliyev
f.ü.f.d. Əli Həşimov
f.ü.f.d. Firudin Rzayev
f.ü.f.d. Ramiz Qasımov
f.ü.f.d. Nuray Əliyeva
f.ü.f.d. Əkrəm Hüseynzadə
f.ü.f.d. Rəşad Zülfüqarov
AR Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
16
Naxçıvan tarixinin arxeoloji, etnoqrafik, epiqrafik və Şərq mənbələri əsasında tədqiqi, arxeoloji abidələrin elektron qeydiyyatı və xəritələşdirilməsi
2017-2019
müxbir üzv Vəli Baxşəliyev
müxbir üzv Hacıfəxrəddin Səfərli
müxbir üzv Hacı Qadir Qədirzadə
t.ü.f.d. Toğrul Xəlilov
t.ü.f.d. Asəf Orucov
t.ü.f.d. Zeynəb Quliyeva
Fəxrəddin Eylazov
Emin Məmmədov
t.ü.f.d. Bəhlul İbrahimli
AR Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
17
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Batabat massivində yayılmış yabanı tərəvəz bitkilərinin genofondunun öyrənilməsi, bərpası və yeni istifadə imkanları
2018-2019
b.ü.f.d. Əfruz Nəsirova
AR Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu və AR Gənclər və İdman Nazirliyi
18
Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeraltı sərvətlərindən yüksək temperatura davamlı istilik izolyasiya materiallarının və seolitlərin sintezi və tədqiqi
2014
k.ü.f.d. Günel Məmmədova
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
19
Yeni dünya nizamı və Azərbaycan
2018-2020
akademik İsmayıl Hacıyev
t.ü.f.d. Emin Şıxəliyev
t.ü.f.d. Elman Cəfərli
t.ü.f.d. Mehman Şabanov
t.ü.f.d. samir Quliyev
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
                                              Beynəlxalq qrant layihələr
                                                                     
20
Asiya muflonu və bezoar keçisinin Azərbaycanda qorunma strategiyası
2006-2007
müxbir üzv Tariyel Talıbov
Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondu
21
Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində bəbir və onun qida obyektlərinin monitorinqinin aparılması
2014-2016
akademik Tariyel Talıbov
b.ü.f.d. İsmayıl Məmmədov
k.t.ü.f.d. Pərviz Fətullayev
Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondu
22
Naxçıvan Muxtar Respublikasında bəbirin monitorinqinin aparılması və onun mühafizə strategiyası
2016-2017
akademik Tariyel Talıbov
b.ü.e.d. İsmayıl Məmmədov
a.e.ü.f.d. Pərviz Fətullayev
Samir Quliyev 
Cavid Adıgözəlov 
Əkrəm Məmmədov 
Vahid Əsədov 
Rəhman Şahvəliyev 
Pərviz Fəttahov 
Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondu
23
Günəş və heliogeofiziki aktivliyin variasiyalarının fizikası, uzunmüddətli proqnozlaşdırılması və biosistemlərə təsiri
2018-2020
f.r.ü.f.d. Qulu Həziyev
Ruslan Məmmədov
Namiq Cəlilov
Əli Allahverdiyev
Mirnamiq Bəşirov
Mahir Pirquliyev
Rəcəb İsmayıllı
Famil Mustafa
Abbas Əsgərov
Elista Bayramova
AR Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu və Rusiya Fundamental Tədqiqatlar Fondu