AMEA Naxçıvan Bölməsi

Herbari fondunda vakant böyük laborant vəzifəsi üçün müsahibə proqramı


21.09.2022 / 09:45Elanlar1. AMEA Naxçıvan Bölməsində dövlət nəzarətinin təşkili.
2. AMEA Naxçıvan Bölməsi üzrə normativ sənədlər.
3. AMEA Naxçıvan Bölməsi haqqında:

• Bölmənin fəaliyyətinin təşkili;
• Bölmənin vəzifələri;
• Bölmənin funksiyaları;
• Bölmənin hüquqları;
• Bölmənin fəaliyyət istiqamətləri;
• Bölmənin strukturuna daxil olan qurumlar.
4. Botanikanın bioloji elmlər sistemində rolu.
5. Suya tələbatına görə bitkilərin ekoloji qrupları
6. Çiçəyin quruluşu və əhəmiyyəti
7. Vegetativ və generativ orqanlar
8. Herbari haqqında qısa məlumat
9. Nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitkilər. Qırmızı kitab
10. İbtidai və ali bitkilər, səciyyəvi xüsusiyyətləri 
11. Bitkilərin sistematik təsnifat vahidləri. Binar nomenklatura.
12. Naxçıvan Muxtar Respublikası florası haqqında ümumu məlumat
13. Flora və bitki örtüyü
14. Bitkilik tipləri
15. Birləpəli və ikiləpəli bitkilər. Müqayisəli təhlili.
16. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının faydalı bitkiləri
17. Gülçiçəklilər fəsiləsinin əsas xüsusiyyətləri, əhəmiyyətli növləri
18. Yabanı tərəvəz bitkiləri
 
ƏDƏBİYYAT
 
1. Akademik Həsən Əliyev adına Zəngəzur Milli Parkı. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2019, 286 s.
2. Talıbov T.H., Ibrahimov Ə.Ş. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının taksonomik spektri (Ali sporlu, çılpaqtoxumlu və örülütoxumlu bitkilər). II nəşr. Bakı: Şirvannəşr, 2021, 426 s.
3. Talıbov T.H., İbrahimov Ə.Ş. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qırmızı Kitabı (Ali sporlu, çılpaqtoxumlu və örtülütoxumlu bitkilər). Cild 2. Naxçıvan: Əcəmi, 2010, 678 s.
4. Əliyev C.Ə., Əliyev R.Ə., Əfəndiyeva Ş.M.  Bitki coğrafiyası botanika əsasları ilə. Bakı: Maarif, 1984
5. Ибрагимов А.Ш. Растительность Нахчыванской Автономной Республики и её народнохозяйственное значение. Баку: Элм, 2005, 236 с.
 
Müsahibənin oktyabr ayının III ongünlüyündə keçirilməsi  nəzərdə tutulub.