AMEA Naxçıvan Bölməsi

Məhbub Həşim oğlu KazımovAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan şəhəri

Təvəllüdü
31.12.1947

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Azərbaycan Neft və Kimya institutu

Elmi dərəcəsi
Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı3308.01.
Ətraf mühitin texnologiyası və mühəndisliyi
Naxçıvan MR-in alternativ (bərpa olunan) enerji mənbələrinin enerji ehtiyatlarının öyrənilməsi və onlardan istifadə üsulları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

95

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

28

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

14

Əsas elmi nailiyyətləri

   Naxçıvan çökəkliyinin alternativ (bərpa olunan) enerji mənbələri ilk dəfə olaraq, ətraflı şəkildə araşdırmışdır.


Elmi əsərlərinin adları
 1. Махмуд Казимов, Махбуб Казымов, Наиля Рустамова, “Politipizm, polimorfizm and compositional faults in learind ternary and kvaziternary compounds”, Acta Grystalloqrafica, A 65, 2009, p. 320
 2. М.Г. Казымов, «Зависимость скорости ветра от рельефа местности Нахчыванской АР», БГУ, IV Международная Конференция по проблемам Физики, 2010, с. 81-85
 3. Казымов М.Г., Ветровые ресурсы Нахчыванской АР Азербайджанской Республики, Международный научно-технический журнал “Альтернативная энергетика и экология”, Россия, Саров, 2012, № 1, с.51-55
 4. Kazymov M.G, “Transformation Daridag geothermal energy into electrical energy”, 9 th International Conference on Technical and Phusical Problems of Electrical Engineering (ICTEPE – 2013), Isik University Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey, 2013, рр. 393-396
 5. Казымов М.Г, Исаков Г.И., «О гидроэнергетическом потенциале рек Нахчыванской АР Азербайджана», Международный научно-технический журнал «Альтернативная энергетика и экология”, Россия, Саров, 2014, № 1, с. 36-39
 6. Kazimov M.G., “Energy resources of the sun in Nakhchivan AR”, The 10 th International Conference on Technical and Phusical Problems of Electrical Engineering (ICTEPE–2014), Baku, Azerbaijan, 2014, pр.315-317
 7. Казымов М. Энергия солнца в Нахчыванской АР, Сиб АК, ХХХV Международная научно- практическая конференция, «Инновации в науке», 2014, №7, с. 48-53.
 8. Казымов М.Г, «Анализ физико-географического положения Нахчыванской АР Азербайджанской Республики», ХХХV Международная научно-практическая конференция «Наука вчера, сегодня, завтра», РФ, г. Новосибирск, Сиб АК, 2015, № 1, с. 73-79
 9. Казымов М.Г, «Расчет энергии солнечных лучей попадающихся в точку А ( 0 = 390; 0 = 450) на территории Нахчыванской АР», Международная научно-практическая конференция «Инновации в науке», РФ, г. Новосибирск, Сиб АК, 2015, № 8, с. 27-31
 10. Казымов М.Г, «Устойчивое природопользование в Нахчыванскщй АР», LIX Международное научно-практическое конференция, «Технические науки-от теории к практике», № 6, 2016, c. 6-11
 11. Казымов М.Г, «Исследование ресурсов ветра в Нахчыванской АР», Международное научно- практическое конференция, «Технические науки – от теории к практике», № 7, 2016, c. 78-83
 12. Казымов М.Г, «Особенности теплового баланса между поверхности земли и атмосферы Нахчыванской АР», Научно-технический журнал “Проблемы энергетики”, г. Баку, ЕLM, 2016, с 44-47
 13. М.Г. Казымов, «Особенности горно-долинных ветров в зависимости от рельефа местности в Нахчыванской АР», International Conference, «Modern trends in physics», Baku, 2017, Baku State University, pp. 253-258
 14. М.Г. Казымов, «Энергетические ресурсы Солнца в Нахчыванской Автономной Республике и его химико-экологические особенности», «Актуальные проблемы современной науки», труды 15-й Международной форума молодых ученых, Самарский Государственный Технический Университет, Сам. ГТУ, 2017 г., с. 25- 30
 15. М.Г. Казымов, «Особенности горно-долинных ветров в зависимости от рельефа местности в Нахчыванской АР», Gürcüstan Respublikası, 2017
 16. M. M. Kazımov, “ The features of natural disasters, ecological problems and securıty of human life”, tezis, İnternational scientific-technical Conference, “Natural disasters and human life safety”, Abstracts of presentations, Ministry of Education of Republic of Azerbaijan, Azerbaijan University of Architecture and Construction, pp-172-174, December 04–06, 2017, Baku, Azerbaijan
 17. Казымов М.Г,, «Особенности горно-долинных ветров в зависимости от рельефа местности в Нахчыванской АР», «GESJ: PHYSİCS», Reviewed Electronic Scientific Journal, Abstractinq Indexing: Impact Factor :0.6363, for jest 2013
 18. M.Г.Казымов, «Особенности распространения в воздухе загрязняющих веществ в Нахчыванской котловине», Сборник статей по материалам VII Международной научно – практической конференции «Наука России: Цели и задачи”, Екатенбург, 2018, с. 12-16
 19. Казымов M.Г., Исаков Г.И., «Движение воздушных потоков близ поверхности земли», Международная конференция «Актуальные проблемы энергетики и прикладной физики», Sumqayıt ş., 2018, с. 52 - 58
 20. Kazimov M.G, “Zigzaq movement of air flows on ravines and canyons”, International Conference on Technical and Phusical Problems of Electrical Engineering (ICTEPE –2018), Nakhchivan University, Nakhchivan, Azerbaijan, 2018
 21. M. Kазымов, Движение воздушных потоков в ущельях, Ме Международный научный журнал «SCITEXNOLOGY», Латвия, Рига, 2019, с. 34-38
 22. Kazımov M.H., Формирование порывов и микро порывов ветра в Нахчыванской Автономной Республике, American Scientific Journal (импакт фактор), № (32) / 2019, Vol.2, рр, 63-69
 23. Maмедова Ф.С., Казымов М. Г., Особенности экологических проблем в Нахчыванской котловине (импакт фактор), Международная Объединенная Академия Наук, «Тенденция развития Науки и Образования», 2020, № 58, ч. 3, с. 64-70.
 24. Казымов М. Г., Эйлазов Ф. А., Двойные стандарты в мировой науке и вклады восточных ученых в мировую науку (импакт фактор), журнал «История науки и техники», Академии Наук Российской Федерации, 2020, № 3, с. 57-67

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Fizika İnstitutu, “Azərenerji” ASC-nin elmi- texniki jurnalı «Energetikanın problemləri»nin redaksiya heyətinin üzvü

Təltif və mükafatları
 1. “Əsgəri igidliyinə görə” medal - 1970;
 2. “Naxçıvan Muxtar “Naxçıvan Muxtar Respublikasına xidmətlərinə görə” nişanı - 2017

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Təbii Ehtiyatlar İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 35

Vəzifəsi
Fiziki tədqiqatlar laboratoriyasının böyük elmi işçisi

Mobil tel.
(+994 50) 337 74 82

Xidməti tel
 

E-poçt
mahbub. 60 @mail. ru