AMEA Naxçıvan Bölməsi

Fiziki tədqiqatlar laboratoriyasında vakant böyük laborant vəzifəsi üçün müsahibə proqramı


22.09.2022 / 10:00Elanlar1.AMEA Naxçıvan Bölməsində dövlət nəzarətinin təşkili

2. AMEA Naxçıvan Bölməsi üzrə normativ sənədlər

3. AMEA Naxçıvan Bölməsi haqqında:
• Bölmənin fəaliyyətinin təşkili;

• Bölmənin vəzifələri;

• Bölmənin funksiyaları;

• Bölmənin hüquqları;

• Bölmənin fəaliyyət istiqamətləri;

• Bölmənin strukturuna daxil olan qurumlar.

4. Elektrik keçiriciliyi, onun vahidi. Metal və yarımkeçiricilərin keçiriciliyinin temperaturdan asılılığı

5. Yarımkeçiricilərdə kovalent əlaqə

6. Ferromaqnitlət, maqnit domenləri

7. Aşqar səviyyələr və aşqar zonalar

8. Yükdaşıyıcıların yürüklüyü. Yürüklüyün qiymətinə təsir sdən səpilmə mexanizmləri

9. Məxsusi, n-tip və p-tip yarımkeçiricilər. Donor və akseptorlar

10. p-n keçidə düz və tərs istiqamətdə gərginlik tətbiq etdikdə baş verən fiziki hadisələr

11. Holl effekti

12. Termoelektrik effektlər

13. Seqnetoelektriklər

14. Elektrolitlərdə elektrik cərəyanı

15. Nüvədə olan neytronların sayı, kütlə ədədi və yük ədədi arasında əlaqə

16. Tam daxili qayıtma

17. Termodinamikanın I qanunu

18. Tam dövrə və dövrə hissəsi üçün Om qanunu

 

Ədəbiyyat

  1. V. Tahirov, Yarımkeçiricilər fizikasının əsasları, Bakı, “Maarif “, 1984.
  2. M.M.Zərbəliyev, Yarımkeçiricilər fizikası, “Təhsil” 2008.
  3. И.В.Савельев, Курс обшей физики, том 2, Изд. «Наука», 1987.
  4. R.M.Rzayev, Fizika,  Bakı, 2015.

Müsahibənin oktyabr ayının III ongünlüyündə keçirilməsi  nəzərdə tutulub.