AMEA Naxçıvan Bölməsi

AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun Qədim və orta əsrlər tarixi şöbəsində vakant böyük laborant vəzifəsi üzrə zəruri biliklərə dair müsahibə proqramı


16.05.2022 / 09:26Elanlar1. AMEA Naxçıvan Bölməsində dövlət nəzarətinin təşkili.
2. AMEA Naxçıvan Bölməsi üzrə normativ sənədlər.
3. AMEA Naxçıvan Bölməsi haqqında:

• Bölmənin fəaliyyətinin təşkili;
• Bölmənin vəzifələri;
• Bölmənin funksiyaları;
• Bölmənin hüquqları;
• Bölmənin fəaliyyət istiqamətləri;
• Bölmənin strukturuna daxil olan qurumlar.

4. Xilafət ordularının Naxçıvanı tutması

5. İslam dininin qəbul olunması

6. Naxçıvanşahlıq

7. Naxçıvan Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin tərkibində

8. Monqolların Naxçıvana birinci yürüşü

9. Xarəzmşah Cəlaləddinin Naxçıvanı tutması

10. Monqolların Naxçıvana ikinci yuruşu. Naxçıvan Hülakulər dövlətinin tərkibində

11. Naxçıvan Çobanilər və Cəlairilərin hakimiyyəti dövrundə

12. Toxtamışın və Teymurun Naxçıvana hücumları

13. Səfəvilər dövründə Naxçıvanda siyasi vəziyyət

14. Naxçıvan Nadir şahın hakimiyyəti illərində

15. Naxçıvan xanlığının yaranması, qonşu ölkələrlə və xanlıqlarla münasibətləri

 

Ədəbiyyat:

 1. Piriyev V. Naxcıvanın tarixindən səhifələr (XIII-XIV əsrlər). Bakı: Muəllim, 2004, 126 s.
 2. Vəlixanlı N. Naxcıvan - ərəblərdən monqollaradək (VII-XII). Bakı: Elm, 2005, 152 s.
 3. Kürkcüoğlu E. Nahcıvan tarihi (V-XV yuzyıllar). Erzurum, 2007, 134 s.
 4. Bünyadov Z. Azərbaycan Atabəylər dövləti (1136-1225). Bakı: Şərq-Qərb, 2007, 256 s.
 5. Məmmədov R. Naxcıvan şəhərinin tarixi ocerki. Bakı: Elm, 1977, 158 s.
 6. Səfərli F. Naxcıvanda sosial-siyasi və ideoloji mərkəzlər. Bakı: Elm, 2003, 392 s.
 7. Əliyеv F., Əliyеv M. Nахcıvаn хаnlığı. Bаkı: Аzərnəşr, 1996, 106 s.
 8. Əliyev İ.Naxcıvan bölgəsi Səfəvilər dövrundə. Bakı: Elm və təhsil, 2014, 224 s.
 9. Kazımbəyli İ. Naхcıvan: əhalisi, sosial-iqtisadi və siyasi tariхinə dair (1828-1920-ci illər). Bakı: Еlm, 2007, 175 s.
 10. Kəngərli İ. Kəngərli еlinin soy kitabı. Bakı: Nurlan, 2005, 296 s.
 11. Quliyev M. Naxcıvan xanlığının Qafqazda hərbi-siyasi movqeyi və əlaqələri. Naxcıvan:  Əcəmi, 2013, 184 s.
 12. Quliyеv N.Naхcıvan хanlığının əhalisi. Bakı: Еlm, 2006, 163 s.
 13. Naxçıvantarixi: 3 cilddə, I c., Naxçıvan: Əcəmi, 2013, 452 s.
 14. Naxçıvantarixi: 3 cilddə, II c., Naxçıvan: Əcəmi, 2014, 528 s.
 15. Elm haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 16. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Əsasnaməsi

Vakant vəzifənin tutulması üçün müsahibənin keçirilməsi 31 may 2022-ci il tarixinə nəzərdə tutulub