AMEA Naxçıvan Bölməsi

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunun Biokimyəvi tədqiqatlar laboratoriyasında vakant böyük laborant vəzifəsi üzrə zəruri biliklərə dair müsahibə proqramı


10.06.2021 / 14:07Elanlar 

1. AMEA Naxçıvan Bölməsində dövlət nəzarətinin təşkili.
2. AMEA Naxçıvan Bölməsi üzrə normativ sənədlər.
3. AMEA Naxçıvan Bölməsi haqqında:

• Bölmənin fəaliyyətinin təşkili;
• Bölmənin vəzifələri;
• Bölmənin funksiyaları;
• Bölmənin hüquqları;
• Bölmənin fəaliyyət istiqamətləri;
• Bölmənin strukturuna daxil olan qurumlar.

4. Bioresurslar İnstitutunun strukturu

5. Canlı orqanizmin kimyəvi tərkibi

6. Canlı orqanizmi təşkil edən əsas kimyəvi elementlər

7. Zülallar, tərkibi, quruluşu və bioloji rolu

8. Karbohidratlar  orqanizmdə yayılması, funksiyaları və təsnifatı

9. Nuklein turşuları tərkibi və növləri

10. Üzvi turşular, təsnifatı və əhəmiyyəti

11. Lipidlərin təsnifatı və biokimyəvi xüsusiyyətləri

12. Maddə və enerji mübadiləsi

 

Ədəbiyyat:

  1. Yusifov N. M., Daşdəmirov K. Ş. Biokimyadan xülasə. – Gəncə.Araz, 2010
  2. Həsənov Ə.S., Rzayev N.A., İslamzadə F.Q., Əfəndiyev A.M.. Bioloji kimya, Bakı, Maarif nəşriyyatı, 1989, 562 s.
  3. Qarayev S.F., Məmmədova P.Ş., Nəbiyeva A.Q. Biokimyanın əsasları, Bakı, Təfəkkür, 2000, 359 s.
  4. Qarayev S.F., Məmmədova P.Ş., Həbibova A.Q. Biokimyanın əsasları, Bakı, Təfəkkür, 2002, 360 s.
  5. Quliyev A., Həsənov T., Güləhmədov S. Bioloji kimya (statika), BDU-nun nəşriyyatı, Bakı 2004.
  6.  Məhərrəmov A.M., Allahverdiyev M.Ə. Üzvi kimya, Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2007, 382 s.

Vakant vəzifənin tutulması üçün müsahibənin keçirilməsi 29 iyun 2021-ci il tarixinə nəzərdə tutulub