AMEA Naxçıvan Bölməsi

Mahir Musa oğlu MəhərrəmovAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şahbuz rayonu, Keçili kəndi

Təvəllüdü
08.01.1976

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Naxçıvan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı2413.01
Entomologiya
Naxçıvan Muxtar Respublikasının arıkimiləri (Hymenoptera, Apoidea)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

75

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

26

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

17

Əsas elmi nailiyyətləri

   Tədqiqatlar nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının arıkimilər faunasında 7 fəsiləyə, 53 cinsə mənsub olan 335 növ aşkar edilmişdir. 77 növ arıkimi Azərbaycan, 146 növ isə Naxçıvan MR faunası üçün ilk dəfə göstərilmişdir. Arıkimilərin 7 əsas landşaft tipi üzrə paylanmasının qanunauyğunluqları, bölgənin relyefinə və təbii-coğrafi şəraitinə görə kəskin fərqlənən 4 yüksəklik zonası üzrə yayılması tədqiq edilmişdir. Arıkimilərin qida mənbəyini ərazinin 37 fəsiləsinə, 106 cinsinə mənsub olan təxminən 373 entomofil bitki növü təşkil edir. Faunanın ekoloji-faunistik təhlilinin nəticələrinə əsasən, arıkimilər bölgə florasında zəngin növ müxtəlifliyi ilə fərqlənən fəsilələrə - Rosaceae, Fabaceae, Apiaceae, Asteraceae, Lamiaceae və s. üstünlük verdikləri aşkar edilmişdir. Faunada oliqolekt qidalanma xüsusiyyətinə malik növlərə nisbətən polilekt arıkimilərın üstünlüyü müəyyən edilmişdir, monolekt arıkimi növünə rast gəlinməmişdir.


Elmi əsərlərinin adları
 1. Latın dili (qrammatika və terminologiyanın əsasları). Bakı, 2011, 128 s. (həmmüəllif)
 2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının onurğasızlar faunasının taksonomik spektri. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2014, 320 s. (həmmüəllif)
 3. Çay sularında üzvi çirklənmənin bioloji analizinin sadə üsulları. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2015, 87 s. (həmmüəllif)
 4. Naxçıvan Muxtar Respublikasının arıkimilər (Hymenoptera, Apoidea) faunası. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2015, 264 s.
 5. Araz su anbarının hidrofaunası. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017, 352 s. (həmmüəllif)
 6. Naxçıvan Muxtar Respublikasının faunası: Balıqlar və suda-quruda yaşayanlar. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2018, 180 s. (həmmüəllif)
 7. К познанию фауны пчелиных семейства Halictidae (Hymenoptera, Apoidea) Нахчыванской Автономной Республики, Азербайджан // Кавказский энтомологический бюллетень, 2007, т. 3, вып. 2., с.251-256.
 8. Новые данные по фауне пчел рода Andrena Fabricius, 1775 (Hymenoptera: Andrenidae) Нахичеванской Автономной Республики // Кавказский энтомологический бюллетень, 2009, т. 5, вып. 1, с. 121-126
 9. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Megachilidae (Insecta, Hymenoptera, Apoidea) fəsiləsinin arıkimiləri // AMEA-nın Xəbərləri. Biologiya elmləri seriyası, 2010, №1-2, s. 87-93
 10. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılmış Nomada Scopoli, 1770 cinsinə mənsub (Insecta, Hymenoptera, Apoidea, Apidae) arıların öyrənilməsinə dair faunistik araşdırma / Araz hövzəsi I beynəlxalq parazitar xəstəliklər simpoziumu, 19-21 mart, Naxçıvan, Azərbaycan. Kars: Kafkas Üniversitesi basımevi, 2011, s.121-126
 11. Naxçıvan Muxtar Respublikası faunasında yayılmış Halictus Latreille, 1804 (Hymenoptera, Apoidea, Halictidae) cinsinə mənsub arıların öyrənilməsinə dair // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2012, cild 8, № 4, s.229-235
 12. Фауна и экология пчелиных семейства Megachilidae (Hymenoptera: Apoidea) Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана // Кавказский энтомологический бюллетень, 2014, т. 10, вып. 1, с.143-150 (Wos: Zoological Record, Biosis Previews)
 13. Contribution on the study of Eucera Scopoli (Hymenoptera: Apidae) from Nakhchivan Autonomous Republic (Azerbaijan) // Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde A, 2015, neue serie 8, p.247-250 (Wos: Zoological Record, Biosis Previews)
 14. К познанию пчел рода Andrena Fabricius (Hymenoptera, Apoidea: Andrenidae) Азербайджана // Кавказский энтомологический бюллетень, 2017, т. 13, вып. 1 с.99-109 (Wos: Zoological Record, Biosis Previews)
 15. The bees of the tribe Anthophorini Dahlbom, 1835 (Hymenoptera: Apoidea: Apidae) of Nakhchivan Autonomous Republic of the Azerbaijan // Acta Biologica Sibirica, 2018, v. 4, No 2, p.18–25 (Wos: Zoological Record, Biosis Previews)
 16. The Wasp Genus Tachysphex Kohl, 1883 (Hymenoptera: Apoidea: Crabronidae) in Azerbaijan, Caucasus // Acta Zoologıca Bulgarıca, 2018, v.70, No 4, p.453-457 (Wos: Science citation index expanded, Zoological Record, Biosis Previews)
 17. To the knowledge of eumenine wasps (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae) of Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan // Far Eastern Entomologist (Scopus, Zoological Record) 2019, No 379, p. 25-32
 18. New data on the tribe Osmiini (Hymenoptera: Megachilidae) from Azerbaijan // Far Eastern Entomologist (Scopus, Zoological Record) 2019, No 383, p. 12-20
 19. К познанию фауны жалоносных перепончатокрылых насекомых (Hymenoptera: Apocrıta) Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана / IV Евроазиатский симпозиум по перепончатокрылым насекомым (9-15 сентября), Владивосток, 2019, с. 117-118
 20. To the knowledge of digger wasps (Hymenoptera: Crabronidae) of Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan // Far Eastern Entomologist (Scopus, Zoological Record) 2019, No 394, p. 1-24
 21. The aculeate Hymenoptera in the collection of the Institute of Zoology of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Baku. Part 4. Wasps of the family Vespidae (Hymenoptera: Vespoidea) // Caucasian Entomological Bulletin, 2019, v. 15, No. 2, p.327-334 (Scopus, BIOSIS Previews, Zoological Record)
 22. New distributional records of the family Sphecidae (Hymenoptera) in Azerbaijan // Caucasian Entomological Bulletin, 2020, v. 16, No. 1, p.43-47 (Scopus, BIOSIS Previews, Zoological Record)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 1. Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin üzvü;
 2. Azərbaycan Ornitoloji Cəmiyyətinin üzvü.

Pedaqoji fəaliyyəti
 1. Naxçıvan Dövlət Universiteti - 2010-2012;
 2. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu - 2018-ci ildən.

Təltif və mükafatları
AMEA Naxçıvan Bölməsində “İlin alimi” fəxri adı – 2019

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Babək k, 10

Vəzifəsi
Aparıcı elmi işçi

Mobil tel.
(+994 50) 712 65 90

Xidməti tel
 

E-poçt
mahir_maherramov@mail.ru