AMEA Naxçıvan Bölməsi

Ənvər Mehti oğlu İbrahimovAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək rayonu Sirab kəndi

Təvəllüdü
10.01.1966

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı2417.01
Botanika
Naxçıvan Muxtar Respublika florasının yabanı alma və armud növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri, istifadə imkanları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

124

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

22

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

14

Əsas elmi nailiyyətləri

   Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yabanı almanın bir növ, bir variasiyası və 15 forması, yabanı armudun isə 17 növ, 3 variasiyası müəyyənləşdirilmişdir. Yabanı almanın bir variasiyası və 15 forması, yabanı armudun isə 8 növ və 3 variasiyası tədqiqat ərazisi üçün ilk dəfə qeyd edilir. Aşkar edilən taksonlardan 5 yabanı armud növü Azərbaycan florası üçün ilk dəfə göstərilir. Yabanı alma və armudun Muxtar Respublikanın flora biomüxtəlifliyində bioekoloji xüsusiyyətləri öyrənilmiş, aşkar olunmuş nadir növlərin qorunması üçün tədbirlər planı hazırlanmış, təbii ehtiyatı hesablanılaraq, istifadə imkanları göstərilmişdir. Ümumiyyətlə aparılan tədqiqatlar nəticəsində ilk dəfə olaraq 6 fəsilə 9 cinsə aid 29 növ, 5 variasiya və 2 forma müəyyən edilmişdir ki, bunlardan da 17 növ, 2 variasiya və 2 forma- Acantholimon acerosum (Willd.) Boiss., A. festucaceum (Jaub. & Spach) Boiss., A. trautvetteri Kusn., A. puberulum Boiss. et Bal., A. takhtajanii Ogan., A. calvertii Boiss., A. vedicum Mirzoeva, A. manakyanii Ogan., A. tragacanthinum (Jaub. & Spach) Boiss., Malus orientalis var. subalpina Ponomarenko, Pyrus pseudosyriaca Gladkova, P. caucasica Fed. var. schuntukensiz Tuz., P. chosrovica Gladkova, P. demetrii Kuth., P. fedorovii Kuth., Sorbus albovii Zinserl., S. armeniaca Hedl., S. buschiana Zinserl., Tamarix litwinowii Gorschk, Berberis vulgaris f. alba West., Berberis vulgaris f. lutea Regel Azərbaycan, 12 növ, 3 variasiya- Acantholimon lepturoides (Jaub. et Spach) Boiss., Cotoneaster meyeri Pojark., C. transcaucasicus Pojark, Malus orientalis var. montana (Uglitzk.) Langenf., Pyrus georgica Kuth., P. salicifolia Pall. var. latifolia Alexenko, P. salicifolia Pall. var. angustifolia Kuth., Sorbus caucasica Zinserl., S. fedorovii Zaikonn., S. kusnetzovii Zinserl., S. migarica Zinserl., S. tamamschjanae Gabr., Tamarix florida Bunge, T. litwinowii Gorschk, Viburnum opulus L., Lonicera caucasica Pall. isə Naxçıvan Muxtar Respublikası florası üçün yeni olaraq göstərilmişdir. Həmçinin, Berberis L. cinsinin B. integerrima Bunge., B. orientalis C.K.Schneid., Rosa L. cinsinin isə Rosa azerbajdzhanica Novopokr. & Rzazade növlərinin statusu bərpa edilmişdir.


Elmi əsərlərinin adları
 1. Новые виды рода Pyrus L. (Rosaceae) во флоре Нахчыванской Автономной Республики // Turczaninowia, 2008. 4 (11), c. 43-46
 2. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan quşarmudu (Sorbus L.) növlərinin sistematik təhlili və yayılma zonaları // AMEA Naxçıvan Bölməsi, Xəbərlər, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2008, № 4, s. 94-97
 3. Azərbaycan florası üçün yeni armud (Pyrus L.) növləri // AMEA Məruzələri, C. LXV, № 6, s. 89-94
 4. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında quşarmudu (Sorbus L.) növlərinin yayılma zonaları // Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии, Барнаул, 2009, с. 405-406
 5. Дикорастущие груши (Pyrus L.) во флоре Нахчыванской Автономной Республики // Turczaninowia, 2009. 12 (3-4), с. 82-87
 6. Naxçivan Muxtar Respubliкasi ərazisində yayılan zirinc (Berberis L.) növlərinin tədqiqi vəziyyəti // AMEA Botanika İnstitutunun Əsərləri, 2012, Т. 32, с. 19- 24
 7. Naxçıvan Muxtar Respublikasında meşə və meşə- kolluq landşaft kompleksinin ekoloji xüsusiyyətləri və onun qiymətləndirilməsi // Вестник Алтайского Государственного аграрного Университета, 2013, № 2 (100), с. 55- 59
 8. Naxçıvan Muxtar Respublika florasında Crataegus cinsinin (Rosaceae) növlərinin icmalı // АMEA-nın Xəbərləri, biologiya və tibb elmləri seriyası, 2013. №3, s. 144-157
 9. Rare and Threatened Species of Dendroflora of Nakhchivan Autonomic Republic (Azerbaijan) // International Conference. Environmental changes and conservation of plant diversity, Baku: 21-23 april, 2013, p.67
 10. Naxçıvan Muxtar Respublikasının dərman bitkiləri. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2014, 432 s.
 11. Хозяйственно-полезные древесные растения Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана и перспективы их использования // Hortus Botanicus. 2015. т. 10,с. 150-155
 12. Biodiversiti of the Genus of Crataegus L. (Rosaceae) in the Flora of Nakhchivan Autonomous Republic (Azerbaijan) // SEAB-2016. Symposium on EuroAsian Biodiversity, Antalya: 23-27 may,2016, p.241
 13. Род Crataegus L. (Rosaceae) во флоре Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана // Ukrainian Journal of Ecology, 2017. 7(3), pp. 32–42
 14. Naxçıvan Muxtar Respublikası florası üçün yeni quşarmudu (Sorbus L.) növləri // Azərbaycan MEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2017, c. 72, № 1, s. 83-90
 15. Naxçıvan Muxtar Respublikasının florası - Plumbagınaceae Juss. / T.H.Talıbov, T.S.Məmmədov, Ə.M.İbrahimov. Bakı: Elm, 2017. 176 s.
 16. The Wild Pear (Pyrus L., Rosaceae) Species in the Flora of Azerbaijan Republic // Ukrainian Journal of Ecology, 2018. 8(1), pp. 730–735
 17. Недревесная продуктивность лесов Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана // Нижневартовск: Бюллетень науки и практики, 2018, Т. 4. №5. c. 60- 67
 18. The new species Sorbus L. (Rosaceae Juss.) for the flora of the Nakhchivan Autonomous Republic (Azerbaijan) // Biosystems Diversity, 2018. 26 (2), pp. 92–97
 19. The genus Rosa L. (Rosaceae) in the flora of Nakhchivan Autonomous Republic (Azerbaijan) // Acta Biologica Sibirica, 2018. 4(4), p. 95-102
 20. Лекарственные растения Нахчыванской Автономной Республики. Орехова- Зуева: Редакционно- издательский отдел ГТТУ, 2018, 452 с.
 21. Naxçıvan Muxtar Respublikasının tətbiqyönümlü yabanı və mədəni qida bitkiləri. Bakı: Ekoprint, 2019, 260 s.

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Naxçıvan şəhəri, Babək küçəsi, 10

Vəzifəsi
Elmi katib

Mobil tel.
(+994 50) 442 43 11

Xidməti tel
(+994 36) 545 04 75

E-poçt
enver_ibrahimov@mail.ru