AMEA Naxçıvan Bölməsi

Aytəkin Məmiş qızı QəhrəmanovaAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şahbuz rayonu Şahbuzkənd

Təvəllüdü
16.02.1962

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Azərbaycan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi
Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
  • ixtisas şifri
  • ixtisasın adı
  • mövzunun adı
07.00.07
Etnoqrafiya, etnologiya və antropologiya
Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında etnoqrafiya məsələləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

25

Əsas elmi nailiyyətləri

Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında etnoqrafiya məsələləri geniş şəkildə araşdırılmışdır.


Elmi əsərlərinin adları
  1. Cəlil Məmmədquluzadənin “Anamın kitabı”nda ailə // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xəbərləri, 2005, №17, s.96-98
  2. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığnda nikah münasibətləri // Tarix və onun problemləri (Nəzəri elmi-metodik jurnal). Bakı: Adiloğlu, 2005, № 4, s. 205-210
  3. Cəlil Məmmədquluzadənin “Arvad məsələsi” məqaləsində qadına münasibət /Aspirantların və gənc tədqiqatçılarlm XI respublika elmi konfransının materialları. Bakı: Adiloğlu, 2006, s.248-250
  4. Cəlil Məmmədquluzadənin “Meyit busatı”nda heyvandarlığın ənənəvi xüsusiyyətlərinə dair // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2007, №1, s.78-84
  5. Mirze Celil Memmetkuluzadenin “Usta Zeynal” hikayesinde etnik karakter bilinci. Ankara: Yol Bilim Kültür Araşdırma Dergisi, Eylül-Ekim 2009, say 30, s.329-332
  6. Müstəqillik illərində Naxçıvan kəndlərində müasir ailə tipləri // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi Əsərləri (İctimai və humanitar elmlər seriyası) 2020, №1, s. 126-130
  7. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında etnoqrafiya məsələləri. Naxçıvan: Əcəmi, 2020, 200 s.

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76

Vəzifəsi
Böyük elmi işçi

Mobil tel.
(+99451) 521 39 38

Xidməti tel
 

E-poçt
aytekin1962@mail.ru