AMEA Naxçıvan Bölməsi

Cəfərli Mahnur Möysün qızıAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Babək rayonu, Vayxır kəndi

Təvəllüdü
08.02.1981

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Naxçıvan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Kimya üzrə fəlsəfə doktoru

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı2307.01
Fiziki kimya
“Diaion CR -11, Dowex M- 4195, KU-2x8 və KB-4P-2 ionitləri ilə məhlullardan Zn2+ və Pb2+-ionlarının sorbsiyası”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

1 monaqrafiyanın və 61 elmi əsər

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

30

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

7

Əsas elmi nailiyyətləri

   Yeni nəsil bəzi ionitlər ilə məhlullardan əlvan metal ionlarının sorbsiyası geniş şəkildə araşdırılmışdır.


Elmi əsərlərinin adları
 1. Monoqrafıya. Diaion CR-11, Dovvex M - 4195, KU-2x8 və KB-4P-2 ionitləri ilə məhlullardan Zn2+ və Pb2+-ionlarının sorbsiyası. Naxçıvan:“Əcəmi”,2017. s.175
 2. Gümüşlü polimetallik filizinin flotasiya rejimi // AMEA NB-nin Xəbərləri, 2010, №4, s. 25-32
 3. Термодинамика сорбции ионов цветных металлов ионитом Дауэкс М-4195 // Конф.посвященной 85 летнему юбилею акад. Шахтахтинскому Т.,Баку,2011, с.217-218
 4. Thermodynamics of sorption of Cu2+, Zn2+, Co2+ and Ni2+ ions by ion exchange resin Dowex M-4195 // Abstracts of the XVII International Conference on Chemical Thermodynamics in Rossia: Samara. 2011 p.5-6
 5. Thermodynamics of sorption of Zn2+ ions on Na form cation exchanger KB-4P-2 // Abstracts of the XVII International Conference on Chemical Thermo-dynamics in Rossia: Samara. 2011 p. – p. 211-212
 6. Сорбция германия на анионите Амберлит İRA-743 // Всерос.семинар:Физ.химия поверхностных явлений и адсорбции, Иваново,Плесь, 2011, с.117
 7. Обогащение свинцово-цинковых руд методом флотации // Всерос.конф.с Международным участием: Химия и 58современность,Чебоксары, 2011,с.166-169
 8. Qrant. Gümüşlü polimetallik yatağı, filizinin kompleks emalının elmi və praktik əsaslarının işlənib hazırlanması // № EİF-2011-1(3)-82/10-1
 9. The obtainment of selective concentrates from the flotation of leadzinc ores //European Science and Technology: Materials of the international Research and Practice conference, Bildungzentrum Rdk e.v. Wiesbaden, Germany,2012, p.62-66
 10. Исследование сорбции ионов Cu2+ на ионите Duolite C-467 // Международная заочная научно- практическая конференция «Вопросы науки и техники», Новосибирск, 2012, с. 36-41
 11. Термодинамические характеристики сорбции ионов цветных металлов // III конф.:Физ.химия поверхностных явлений и адсор-бции,2012,Иваново,Плесь, с.18-20
 12. Флотационный режим свинцово-цинковых руд Гюмушлинского месте-рождения Азербайджана // Международная конф. «Техническая химия. От теории к практике», Пермь, 2012,с.19-23
 13. Sorption of Zn2+ions on Na-form cation exchanger KB-4P-2 // Gənc alimlərin elmi konfransının materialları. Bakı, 2012, 25-27 iyul, s.25-30.
 14. Термодинамика сорбции ионов Cu2+ на ионите duolite C-467.// XIV международная научно-техническая конференция «Наукоемкие химические технологии-2012». Тезисы докладов. Тула, 2012, 21-25 мая, c.74
 15. Кинетико-термодинамические характеристики сорбции Zn2+, Cd2+ и Pb2+ ионов катионитами Дауэкс МАС-3 и Амберлит IRP-64 //XIX Международная конференция по химической термодинамике в России, 2013, Москва, с.369
 16. Çeşitli fonksiyonel gruplu reçinelerle Zn2+və Pb2+ iyonlarının sorbsiyası //27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, 23-28 Ağustos, 2015,(A-ÇE001), s.789
 17. Удаление ионов тяжелых металлов из растворов на высокоселективном катионите // Мıжнародна конференцıя "Iнновацıйнı пıдходи ı сучасна наука", Киiв, 2015, с.18-21
 18. Сорбция Cu2+, Zn2+, Cd2+, Pb2+- ионов бифункцио-нальными хелатообразую-щими ионитами // Программа Международной научной конференции,Полифункциональные химические материалы и техноло-гии,21-22 мая 2015г,Томск. с.6-8
 19. Sorption Zn2+ and Pb2+-ions by resins with different functional groups // J.Chem.Problems, İSSN 2221-8688, Baku: 2015 (13), №4, p.360-366
 20. Thermodynamic characteristics of sorption of metal-ions by ion exchangers /Научный журнал «Вестник Томского государственного университета. Химия». ISSN 2413-5542. Томск: 2016, № 1, с.71-78
 21. Равновесные и кинетико-термодинамические особенности сорбции ионов цветных металлов иминодиуксусными полиамфолитами // Сборник трудов. Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы адсорбции и катализа».Иваново: 2016, с.190-194
 22. The microcalorimetric study of the sorption of copper (II), zinc, cadmium and lead (11) ions by iminodiacetic polyampholytes Amberlite İRC 748 and Diaion CR11 // International Conference on Thermal Analysis and Calorimetry in Russia, (RTAC- 2016), 16-23 September, 2016. Saint-Petersburg: Russia Proceeding, Vol 2, p.51-54
 23. Равновесные и кинетико-термодинамические показатели сорбции ионов цветных металловкарбоксильным катионитом // “Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfrans, Gəncə, 2016, s.66-71
 24. Микрокалориметрическое изучение сорбции ионов цветных металлов комплексообразующими ионитами //Akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri- üzvi Kimya İnsti- tutunun yaradılmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransı, Bakı, 2016, S.404- 406
 25. Гидрохимические свойства подземных вод Нахчыванс- кой Автономной Республи¬ки. // Россия, жур. «Наука и мир», Impact factor of the journal «Science and world» – 0.325 (Global Impact Factor 2013, Australia) Impact factor of the journal «Science and world» – 0.350 (Open Academic Journals Index, Russia 2017, №3 (43), с.33-36.
 26. Ion-Exchange properties of Diaion Cr 11, Amberlite Ire 748, and Dowex M 4195. // JOTCSA. 2017;4(1 ):449—462. research artıcle Thomson Reuters
 27. Extraction-atomic absorption determination of gallium (III), bismuth (III) and antimony (V) with azosafranin. // X Международная конференция молодых ученых по химии «Менделеев- 2017», Сборник тезисов докладов . Санкт-Петербург. 4-7 апреля 2017 г. с.443
 28. Sorption of non-ferrous metal ions by chelatforming resins // Akademiyanın Məruzələri Bakı: 2017, №4, s.1-6
 29. Kinetics and Thermodynamics of Sorption of Some Non-Ferrous Metal Ions on The Resins // 6.Fiziksel Kimya Konqresi 15-18 Mayıs 2017 Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak. S34. s.73.
 30. Thermodynamic characteristics of sorption of some ions on a mono- and bifunctional sorbents from aqueous solutions // XXI International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia RCCT- 2017, Novosibirsk, p.348
 31. Environmental pollution during natural disasters and struggle with it // /Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “Rüzgar” Ekoloji Cəmiyyəti. Bakı, Azərbaycan 04-06 Dekabr, 2017 s.258-259
 32. Amberlite Tipli kationitlərlə Cu2+ ionunun sorbsiyası // Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər, 2017, № 7 (88), S. 79-86.
 33. Sorption from aqueous solutions of non-ferrous metal ions with dowex m 4195 ionite // Научные тенденции: Вопросы точных и технических наук. Сборник научных трудов по материалам X IV Международной научной конференции. LJOURNAL.RU. Санкт-Петербург. 12 февраля 2018 г. с.11
 34. Equilibirium of ionite amberlite IRP-69, Dowex MAC 3 - Cd2+, Pb2+ metal ion system // Тенденции развития науки и образования. Научный журнал В выпуске собраны материалы XXXV международной научной конференции «Тенденции развития науки и образования». LJOURNAL.RU. Самара. 28 февраля 2018 г. Номер. 35 Часть 3. с.40-41
 35. Sorption from aqueous solutions of non-ferrous metal ions with dowex M 4195 ionite // AUSTRIA SCIENCE INFO. Ежемесячный международной научный журнал. «Austria science» 1 часть. № 12/2018 с.60-67
 36. Investigation of synthesis and thermodynamic properties of silver thiostannates in water and ethylen glycol condition // “European journal of natural history” (Москва, Россия) 2018, №4, с. 17-23 (ISSN 2073-4972) İF=0,527
 37. IR-spectra of amberlite type cationites // Инновации в науке и практике / Сборник статей по материалам IX международной научно- практической конференции (23 июня 2018г., г. Барнаул). В 3 ч. 4.1 / - Уфа:Изд. Дендра, 2018. с. 45-54
 38. Equilibrium, kinetic and thermodynamic of sorption of Zn2+ and Pb2+ -ions Amberlite IRP69 and Amberlite IRP64 with resin // Международная Объединенная Академия Наук. “Тенденции развития науки и образования”. Рецензируемый научный журнал. НИЦ “LJOURNAL.RU”. Самара. SPLN 001-000001-0399- LJ;DOI: 10.18411/lj-01-2019-p6; IDSP ljournal-01-2019- рб. Январь 2019 г. номер 46, часть 6. с.5-8
 39. Sorption of Cu2+, Zn2+, Cd2+ and Pb2+ -ions by Diaion CR- 11 and Duolite С-467 chelatingion exchangers // Международный Научно-исследова тельский журнал. «Евразийский Союз Ученых», (Москва, Россия) ISSN (2411-6467) DOI: 10.31618/ESLJ .2413-9335.2019.2. 59; Global impact faktor (0,388 за 2015 г.); №2(59)/ 2019, часть 2, с.44- 48
 40. Pb2+ İonlarının Duolite C-467 ioniti ilə sorbsiyası // Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir kimyanın aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans. Bakı: 2-4 oktyabr 2019. IPCP, s. 262
 41. Cu2+, Zn2+, Cd2+ Ve Pb2+ İyonlarının Duolite C 467 Sorbent İlə Sorpsiyonun Dengesi, Kinetiği Və Termodinamiği // 31. Ulusal Kimya Kongresi “Kimyanın Yıldızlı 100. Yılı” 10-13 Eylül 2019, Yıldız Teknik Universitesi Davutpaşa Kampüsü, İstanbul. P.2-059, p 377

Təltif və mükafatları
 

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Təbii Ehtiyatlar İnstitutu İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76

Vəzifəsi
Sorbsiya prosesləri laboratoriyasının böyük elmi işçisi

Mobil tel.
(+994 70) 725 67 47

Xidməti tel
 

E-poçt
nes.az.nil@mail.ru