AMEA Naxçıvan Bölməsi

Qiyas Həsrət oğlu QurbanovAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şərur rayon Axura kəndi

Təvəllüdü
12.12.1992

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Naxçıvan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi və elmi adı
 

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
  • ixtisas şifri
  • ixtisasın adı
  • mövzunun adı5408.01
Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası
Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində cazibə və su cazibə proseslərinin və relyef formalarının aero-kosmik tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

20-dən çox

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

5

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
 

Əsas elmi nailiyyətləri
 

Elmi əsərlərinin adları
  1. Cəmiyyət və təbiətin qarşılıqlı əlaqəsində ekologiya və ətraf mühit. Naxçıvan 2018, 290 səh (həmmüəllif)
  2. Orta Araz təbii vilayətində səhra landşaftı və onun dinamikası. Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri. Gəncə Dövlət Universiteti. 2019 (həmmüəllif)
  3. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində sürüşmələrin yayılma qanunauyğunluqları və geomorfoloji xüsusiyyətlərinə dair. AMEA NB. Elmi əsərlər, №2, 2020 (həmmüəllif)
  4. Şərur rayon kəhriz sistemləri. Naxçıvanı tanıyaq. Məqalələr toplusu, Naxçıvan Dövlət Universiteti. 2017, 16 səh.
  5. Диагностические показатели поверхностьных вод Нахчыван-ской Автономной Республики. ХХVII Международная научно-практическая конференция “Advances in Sctence and Technology”. Сборник статей, Москва, 2020 (həmmüəllif)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 

Təltif və mükafatları
 

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Təbii Ehtiyatlar İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 76

Vəzifəsi
Coğrafiya şöbəsinin müdiri

Mobil tel.
(+994 70) 821 59 69

Xidməti tel
 

E-poçt
qiyas.qurbanov92@gmail.com