AMEA Naxçıvan Bölməsi

Həmidə Sərvər qızı SeyidovaAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan şəhəri

Təvəllüdü
02.04.1969

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı2430.01
Mikologiya
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunda yayılan papaqlı göbələklər

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

70

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

11

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

6

Əsas elmi nailiyyətləri

   İlk dəfə olaraq Naxçıvan MR-in Şahbuz rayonunun mikobiotasının növ tərkibinin 2 sinif, 7 sıra, 25 fəsilə, 57 cinsdə cəmlənmiş 93 növdən ibarət olduğu müəyyən edilmişdir. Bunlardan 16 fəsilə, 45 cins və 84 növ Naxçıvan, 4 cins, 18 növ isə Azərbaycan mikobiotası üçün ilk dəfə qeyd olunmuşdur. Həmçinin aparılan tədqiqatlar nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının mikobiotası ətraflı tədqiq olunmuşdur. Aydın olmuşdur ki, hazırda muxtar respublika ərazisində 120 növ papaqlı ğöbələk yayılmışdır.


Elmi əsərlərinin adları
 1. Papaqlı göbələklərin öyrənilmə tarixi və Naxçıvan Muxtar Respublikasında müasir vəziyyəti // AMEA Naxçıvan Bölməsi, Xəbərlər, Təbiət və texniki elmlər seriyası,2012, № 2, s.113-119
 2. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılan kisəli göbələklər //AMEA Mikrobiologiya İntitutunun elmi əsərləri, 2012, c.10, №1,s.189-192
 3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının makromisetləri / Научно –производственный центр «Ботаника» Академии наук Республики Узбекистан, Актуальные проблемы альгологии, микологии и гидроботаники, Материалы международной научной конференции, 11-12 сентября 2009 года, с.134-136
 4. Шляпочные грибы Шахбузского Государственного Природного Заповедника Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана // Заповидна справа в Украины, том 16, выпуск 2, 2010, с. 36-40
 5. Makrofungi of Nakhchivan (Azerbaijan) Autonomous Republic, Turkish Journal of Botany, 36 (2012), 761-768
 6. Papaqlı göbələklər mövzusunun tədrisi metodikası //Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərləri, Təbiət və tibb elmləri seriyası, 2014, s.163-167
 7. Azərbaycanın təbii ehtiyatları, Proqram, “Naxçıvan “Universiteti, 2015, 22 s.
 8. Distribution mushrooms in Shahbus region of Nakhchivan Autonomous Republic (Azerbaijan) SEAB-2017, “Symposium on EuroAsian Biodiversity” 05-08 iyul 2017, Minsk, Belarus
 9. Naxçıvan MR-in Şahbuz rayonunda yayılan papaqlı göbələklər “Ləman nəşriyyat poliqrafiya” MMC,Bakı -2017,168 s.
 10. ”Sitologiya” fənni üzrə (Bakalavr hazırlığı üçün proqram), “Naxçıvan” Universiteti, 2018,24 s.
 11. “Histologiya” fənni üzrə (Bakalavr hazırlığı üçün proqram), “Naxçıvan” Universiteti, 2019,24 s.
 12. “Genetika və seleksiya” fənni üzrə (Bakalavr hazırlığı üçün proqram), “Naxçıvan” Universiteti, 2019, 24 s.
 13. “Mikologiya” fənni üzrə (Bakalavr hazırlığı üçün proqram), “Naxçıvan” Universiteti, 2020, 20 s.

Pedaqoji fəaliyyəti
“Naxçıvan” Universitetində saat hesabı müəllim

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresusrlar İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Babək k. 10

Vəzifəsi
Böyük elmi işçi

Mobil tel.
 

Xidməti tel
 

E-poçt
hemide_seyidova@ mail.ru