AMEA Naxçıvan Bölməsi

Akif Bayram oğlu BayramovAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Ordubad rayonu, Nüsnüs kəndi

Təvəllüdü
02.07.1950

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Y. Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı03.00.08
Zoologiya
Naxçıvan su anbarının zoobentosu

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

115

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

25

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

12

Əsas elmi nailiyyətləri
 • Naxçıvan MR-in sosial-iqtisadi həyatında müstəsna əhəmiyyəti olan Naxçıvan su anbarının zoobentosu tədqiq edilmişdir;
 • Müasir metodlarla ekosistemin dib faunasının kəmiyyət göstəriciləri (102 növ), onun formalaşdırdığı təbii yem bazası, zoobentosun kaloriliyi, qidalılıq əmsalı müəyyən olunmuşdur;
 • Kütləvi makrozoobentos populyasiyalarının vətəgə əhəmiyyəti daşıyan balıq növlərinin qidalanmasında rolu və suyun bioloji özünütəmizləmə proseslərindəki funksional fəaliyyəti dəyərləndirilmişdir;
 • Son illərdə ərazinin yüksəklik qurşaqları üzrə muxtar respublikada içməli suyun mənbəyini təşkil edən çayların dib faunasını təşkil edən əsas sistematik qrupların və biosenozların öyrənilməsi işi davam etdirilir;
 • Tibbi və baytarlıq əhəmiyyəti ilə seçilən çoxsaylı qansorucu ikiqanadlı (Diptera) növlərinin su mühitində çoxalması və inkişaf dinamikasının müəyyən edilməsinə üstünlük verilir.

Elmi əsərlərinin adları
 1. Latın dili (qrammatikanın və terminologiyanın əsasları). Bakı: İndigo mətbəəsi, 2011, 128 s. (həmmüəllif);
 2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının onurğasızlar faunasının taksonomik spektri. Naxçıvan: Əcəmi, 2014, 318 s. (həmmüəllif);
 3. Çay sularında üzvi çirklənmənin bioloji analizinin sadə üsulları Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2015, 87 s. (həmmüəllif)
 4. Naxçıvan su anbarının hidrofaunası. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017, 352 s. (həmmüəllif)
 5. Naxçıvan Muxtar Respublikasının faunası: Balıqlar və suda-quruda yaşayanlar. Monoqrafiya. Naxçıvan: Əcəmi, 2018, 180 s. (həmmüəllif)
 6. Naxçıvan Muxtar Respublikasında balıqçılığın imkanları haqqında //Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii ehtiyatları və onlardan daha səmərəli istifadə yolları. Beynəlxalq simpoziumun materialları. Naxçıvan, 2001, s. 123-126
 7. Naxçıvan su anbarında zoobentosun balıqların qidalanmasında rolu // Azərbaycan MEA-nın Xəbərləri.Biol. elmləri seriyası, 2004, №5-6, s. 153-158
 8. Питание молоди сазана в Нахчыванском водохранилище // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Естественные и точные науки. Maxaчкала: 2009, №9. c. 29-32
 9. Биоэкологические особенности Tubifex tubifex (Muller, 1774) в условиях Нахчыванского водохранилища // Materialy VII Mezinarodni vedesko-prakticka conference /Praha: Publischinq House “Education and Science” 2011, c. 21- 25
 10. The assessment of organic contamination of the Aras reservoir based on hydrobiological indicators // International Journal of Aquatic Science, 2013, v. 7, No 1, p. 62-73
 11. Naxçıvan Muxtar Respublikasında aparılmış zooloji tədqiqatlar / Naxçıvan müstəqillik illərində: Hədəflər, inkişaf, nəticələr. Elmi konfransın materialları. 02-04 dekabr 2016. s. 364-370
 12. Личинки табанид (Insecta, Diptera, Tabanidae) Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана /Materialy XI miedzynarodovey naukovi practyczney konferencji, 07-15 fevral 2015, Przemysl, Polşa: Nauka i studia, 2015, s. 26-30
 13. Naxçıvan Muxtar Respublikası hüdudları daxilində Araz çayının makrozoobentosu // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi Əsərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2019, cild 15, № 4, s. 157-164
 14. Фаунистическое исследование кровососущих двукрылых семейств Culicidae и Simuliidae (Diptera) по личинкам в Нахчыванской Автономной Республике / Перспективы внедрения инновационных технологий в медицине и фармации: Сборник материалов VI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (29 ноября), в 2 томах. Орехово-Зуево: ГГТУ, 2019, Т. 1, с. 34-42

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 1. Respublika hidrobioloqlar cəmiyyəti - 1993;
 2. Azərbaycan zooloqlar cəmiyyəti - 2013.

Pedaqoji fəaliyyəti
“Sabahın tədqiqatçısı” layihəsində - elmi rəhbəri

Digər fəaliyyəti
AMEA Naxçıvan Bölməsi Həmkarlar təşkilatı idarə heyətinin üzvü

Təltif və mükafatları
AMEA Naxçıvan Bölməsinin Fəxri fərmanı - 2020

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Babək k. 10

Vəzifəsi
Zooloji tədqiqatlar şöbəsinin müdiri

Mobil tel.
 

Xidməti tel
(+994 36) 545 01 99

E-poçt
akifbayramov50@mail.ru